Norsk Jakt-kalender 2022 - 2028

Skarver     F.o.m T.o.m 
       
Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke 01.10. 30.11.
Storskarv Saltvannslokaliteter i hele landet Ungfugl med hvit buk 01.10. 30.11.
Storskarv I ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, VestAgder, Rogaland og Hordaland fylker 10.08. 23.12.
       
Andefugler      
       
Kortnebbgås * Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  I Finnmark fylke er arten fredet    
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Grågås ** Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen. 21.08. 23.12.
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner. 21.08. 23.12.
       
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Brunnakke, krikkand og stokkand Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Toppand, kvinand, siland og laksand **** Hele landet 10.09. 23.12.
Svartand Østfold 10.09. 23.12.
Ærfugl Kun hannfugl av ærfugl i Vestfold og Telemark fylke, tidligere Østfold, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker.

Hver jeger kan felle inntil fem fugler per døgn, og inntil 25 fugler per jaktår.
01.10. 30.11.
       
Hønsefugler      
       
Jerpe, orrfugl og storfugl Hele landet 10.09. 23.12.
Lirype og fjellrype Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
       
Vadere      
       
Enkeltbekkasin Hele landet 21.08. 31.10.
Rugde Hele landet 10.09. 23.12.
       
Duefugler      
       
Ringdue Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 21.08. 23.12.
       
Spurvefugler      
       
Gråtrost Hele landet 10.08. 23.12.
Nøtteskrike Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 10.08. 28.02./29.02.
Skjære Hele landet 10.08. 28.02./29.02.
Kråke Hele landet 15.07. 31.03.
Ravn Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker 10.08. 15.03.
       
Haredyr      
       
Hare Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Gnagere      
       
Ekorn Hele landet 01.11. 15.03.
Bever I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til beverjakt 01.10. 30.04.
       
Rovdyr      
       
Rødrev Hele landet 15.07. 15.04.
Røyskatt Hele landet 21.08. 15.03.
Mår Hele landet 01.11. 15.03.
Grevling Hele landet 21.08. 31.01.
Gaupe Hele landet
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.
01.02. 31.03.
       
Hjortevilt      
       
Hjort I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt 01.09. 23.12.
*** Elg I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt 25.09. 23.12.
  Unntatt: Kommunene Kautokeino (Guovdageaidnu) og Karasjok (Kárášjohka) 01.09. 23.12.
Rådyr I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 25.09. 23.12.
Voksen rådyrbukk I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 10.08. 23.12.
Villrein Hele landet (alle villreinområder) 20.08. 30.09.
       
Fremmede/introduserte arter      
       
Kanadagås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Stripegås Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Knoppand (moskusand) Hele landet 21.08. 23.12.
Mandarinand Hele landet 21.08. 23.12.
Fasan Hele landet 01.10. 23.12.
Sørhare og viltlevende kanin Hele landet 10.09. 28.02./29.02.
Bisamrotte Hele landet 01.04. 31.03.
Mårhund Hele landet 01.04. 31.03.
Vaskebjørn Hele landet 01.04. 31.03.
Villmink Hele landet 01.04. 31.03.
Villsvin Hele landet 01.04. 31.03.
Dåhjort og muflon Hele landet 25.09. 23.12.
       

* Kortnebbgås: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan fastsette forskrift om innkortet jakttida i Nord-Trøndelag fylke mellom 15.10. og 23.12. Tilsvarende kan Fylkesmannen i Trøndelag fastsette slik forskrift for hele eller deler av fylket etter sammenslåing.

**** Kvinand m.m. Endret ved at havelle ikke lenger har jakttid.

** Grågås: Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter fylkesmannen jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 – 10.00 eller 16.00 - 22.00.

*** Elg: Fylkeskommunen kan utsette starten av elgjakttiden til 05.10. og framskynde slutten av elgjakttiden til 30.11. eller 31.10. av hensyn til andre utmarksbrukere.